Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

 1. Klient może korzystać z usług Sprzedawcy anonimowo, chyba że właściwość Usługi wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z usługi.
 2. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.
 4. W przypadku podania danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy oraz na przetwarzanie przez Sprzedawcę tych danych osobowych do celów związanych z korzystaniem ze Sklepu, realizacją Umowy, a także w celach marketingowych.
 5. Dane Klienta udostępnione Sprzedawcy powinny być prawdziwe i nie wprowadzające w błąd. Nieprawidłowe lub niepełne dane mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów reklamowych, promocyjnych i informacyjnych dotyczących towarów i usług oferowanych przez Sprzedającego, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), Klient ma prawo cofnąć zgodę udzieloną Sprzedającemu w każdym czasie.
 7. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
  Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w: Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1182), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024), innych aktach prawa powszechnie obowiązującego tj. przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 8. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia Klienta i mogą być powierzane innym podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą dla celu realizacji zamówienia, i są to:
  – imię i nazwisko,
  – adres korespondencyjny,
  – numer telefonu,
  – adres e-mail,
  – informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych.
 9. W przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
 10. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych doręczycielowi Poczty Polskiej lub przedstawicielowi firmy kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.
 11. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, w tym w szczególności do:
  – wglądu do swoich danych osobowych,
  – żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 12. Sprzedawca odpowiednio wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez Sprzedawcę.
 13. Klient ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych. W celu usunięcia danych osobowych należy przesłać żądanie za pośrednictwem e-mail lub listem poleconym na adres Sprzedającego. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym także w przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 14. Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Klientów jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 15. Sprzedawca jest obowiązany zapewnić Klientowi stały i łatwy dostęp za pomocą systemu teleinformatycznego do aktualnej informacji o:
  • udostępnianych przez Sprzedawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
  • podmiocie, któremu Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.

Pliki cookies – Informacje techniczne

Podczas korzystania z niektórych funkcji Sklepu-księgarni Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, serwer i oprogramowanie mogą korzystać z tzw. plików cookies. Na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe). Nie zawierają one danych identyfikujących Klienta Sklepu-księgarni i na ich podstawie nie można ustalić niczyjej tożsamości. Są one wykorzystywane m.in. do automatycznego rozpoznawania danego Klienta przez serwer dzięki czemu istnieje m.in. możliwość dostosowania oferty do preferencji Klienta czy ułatwić korzystanie ze Sklepu-księgarni przez brak konieczności każdorazowego logowania się.

Pliki cookies nie zawierają danych, na podstawie których można ustalić czyjąś tożsamość. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Klienta i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Mogą one zostać wysłane jedynie przez przeglądarkę do serwera, który je utworzył.

W trakcie korzystania ze Sklepu-księgarni wykorzystujemy poniższe rodzaje cookies:

 • Cookies sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu opuszczenia Sklepu-księgarni;
 • Cookies stałe – przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Klienta.
 • Cookies Google – przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Klienta. Tego typu pliki służą do analizy statystycznej ruchu na stronie (Google Analytics) oraz do określania preferencji reklam Google na innych stronach.

Jakie pliki cookies są wykorzystywane przez Sklep-księgarnię?

Niezbędne do działania Sklepu-księgarni – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu-księgarni oraz dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Sklepu-księgarni jest niemożliwe;

 • zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu-księgarni. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
 • funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu, Klient m.in. nie będzie musiał każdorazowo wpisywać wszystkich swoich danych (wpisywać loginu i hasła), zostanie mu wyświetlona spersonalizowana oferta Sklepu-księgarni;
 • społecznościowe – umożliwiające integrację internetowych serwisów społecznościowych (m.in. Facebook).

Wyłączenie możliwości korzystania z plików cookies

Domyślne ustawienia przeglądarki dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zostanie wyrażona zgoda na zapisywanie tych plików Klient musi samodzielnie dokonać zmian w ustawieniach/preferencjach przeglądarki internetowej. Zmiany mogą polegać na niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu Klienta lub na każdorazowym informowaniu Klienta o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Istnieje także możliwość usunięcia każdorazowo plików z urządzenia po zakończonej wizycie w Sklepie-księgarni. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać jednak o tym, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu-księgarni lub innych sklepów.

Ustawienia przeglądarki urządzenia Klienta pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu Klienta.
Sklep-księgarnia Instytutu im. Jerzego Grotowskiego dokłada wszelkich starań, aby wykorzystywane oprogramowanie i narzędzia ułatwiały każdemu Klientowi korzystanie ze stron internetowych Sklepu. W trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Sklepu-księgarni.

Pozostałe informacje techniczne

Stosujemy najnowsze technologie i odpowiednie procedury ochrony danych osobowych, a także nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych.

Dane osobowe Klienta są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.